هنر، شهروند، محله و خیابان
رویکردی نو به کیفیت زندگی شهری با خلق آثار هنری.
پنجمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران
...

دست یابی به ایده های خلاق و نوآوری در دیوارنگاری شهری
تداوم رویکردهای فرهنگی، ملی و آیینی در قالب ایده های نو
حمایت و هدایت راهبردی برای دست یافتن به بیانی ممتاز در زمینه دیوارنگاری شهری
بازیابی هویت فرهنگی و روایت های محله ای در مناطق شهری تهران
ایده پردازی و جانمایی برای دیوارهای محله ها و خیابان های اصلی شهر تهران

previous arrow
next arrow
Slider

شماره تلفن برای پاسخگویی و ارائه راهنمایی های لازم:   096044375

22969742-5  داخلی های 112 و 114